ישנן דעות אם זמן הברכה מראש חודש ניסן או גם קודם מזמן לבלוב הפירות