השיעור השבועי מפי מרן פוסק עדת תימן הגאון רבינו יצחק רצאבי שליט"א – מוצש"ק קרח התשפ"ג

נושאי השיעור: תחילת ההתייחסות למעשה שהובא לגבי החזון אי"ש שכביכול ראה ס"ת בן 2500 שנה מתימן, ותירוץ ששי לשאלת האבודרהם שהובאה בשיעור הקודם. השלמה בעניין ברכת אהבת עולם וכו' שחרית וערבית, ותשובות לשאלה מדוע הנצי"ב מואלאז'ין לא אמר את שיעורו הקבוע כאשר לא כיוון בברכת אהבת עולם הרי יכל להשלים ולתקן אח"כ. תוספת דברים בעניין חשיבות הכוונה בברכת אהבת עולם, והעצות לתיקון עניין זה בבתי כנסיות שלנו התימנים אשר הש"צ אומר אותה לבדו בקול רם. התייחסות לדברי הכף החיים כי במלה 'ולקיים' את כל דברי וכו' צריך לכוון לזכות להיות מחזיק ותומך בלומדי תורה. מו"מ במכתב תשובה מאת הרב יוחאי צבי יצ"ו לגבי שאלת מרן שליט"א מהשיעור הקודם, כיצד הגר"ח מואלאז'ין אמר כי בישיבת ואלאז'ין אין צריך ללמוד מוסר מפני שהנצי"ב מואלאז'ין הינו ספר מוסר חי, הרי לימוד תורה ויראת שמים אינם מועילים לתיקון המדות הרעות, וכן לגבי השאלה א"כ כיצד עודד הגר"ח מבריסק את בנו הגרי"ז ללמוד מוסר בספר חובות הלבבות, ובכללות עניין לימוד המוסר בזמנינו. סיום בירור העניין דלעיל לגבי המעשה בחזו"א שראה ס"ת מתימן בן 2500 שנה. חמש תשובות לשאלה מדוע גם כיום אנחנו מקפידים לקרוא פרשיות חוקת ובלק מחוברות, למרות שבזמנינו ישנו קיבוץ גליות ולפעמים הדבר גורם לבלבול כאשר מתפללים בשבת אחרת במקום אחר וכדומה.