נוסחתנו- "וברא בו בִריות טובות", ולא גורסים- "ואילנות טובות"