שבת שהיא עונג הנשמות

אלפים מנקיי הדעת שבירושלים בכלל קהילות הקודש, ובפרט מבני מק"ק תימן, השתתפו באירועי השבת, התפילות והשיעורים במחיצתו של מרן הגר"י רצאבי שליט"א שעלה לשבות קודש בעיה"ק ירושלים ת"ו

לשבת זו קדמו הכנות רבות ע"י רבני הקהילות ואנשי המעשה שבירושלים, להכין את סדרי השבת והמעמדים המיוחדים להמוני המשתתפים כ"י.

בערש"ק התפלל מרן שליט"א בבית הכנסת הוותיק 'אבי שמואל' (בדיחי) שברחוב עמוס, שם התקבל בברכה ע"י רב בית המדרש הרה"ג אפרים עפג'ין שליט"א. בית המדרש היה מלא מפה לפה, ורבים צבאו על מבואות בית הכנסת וחלונותיו. גם זקני וותיקי המתפללים אמרו שאינם זוכרים מתי היה בית הכנסת כך, מלא על גדותיו. בין קבלת שבת לערבית נשא מרן שליט"א דרשה קצרה מענייני פרשת שקלים, ועל מעלת בני ישראל וקדושתם. לאחר התפילה ליווהו ההמונים בהדרת קודש, ברחובה של עיר, עד בית האכסניא.

בליל שבת קודש שעה 9:00 נכנס מרן שליט"א לבית המדרש 'יד יחיאל יונה' ברחוב אהלי יוסף, שבראשות ידידינו הרה"ג עזריאל צדוק שליט"א שעמד בראש מאחורי ארגון השבת המרוממת, שם הסבו המונים בראשות זקני וחשובי רבני ק"ק תימן בירושלים, הרבנים הגאונים, הרב יוסף בדיחי שליט"א רב ביהמ"ד עזרת אבות, הרב שלום הלוי שליט"א רב ביהמ"ד בית הלוי, הרב יואל סיאני שליט"א ראש ישיבת נחלת אבות, הרב שלום יוסף סימון שליט"א רב ביהמ"ד דברי שלום ואמת, הרב אפרים עפג'ין שליט"א, רב ביהמ"ד בדיחי, סביב שולחנות ערוכים לעונג שבת כיד המלך. בדבריו עמד מרן שליט"א. בסיום דבריו נשא דברי חיזוק המקובל הגאון הצדיק הרב אבנר עפג'ין שליט"א ראש ישיבת בית הלוי, על המצב הקשה השורר באה"ק ועל נשמות ישראל שנאבדות בחסות המלחמה ולאו דווקא בשדה הקרב. ועל הצורך להתאחד ולהכנס תחת כנפיו של השי"ת, להכנס להיכלי התורה לדבוק במסורת האבות ובתורתו של מרן שליט"א, וזוהי השמירה המעולה. לאחר מכן פתח הרה"ג יחיאל מדמון שליט"א בשירת קודש 'שלום לבוא שבת' בהשתתפות הציבור הקדוש. שכשבסיומה נשאל מרן שליט"א עשרות שאלות בהלכה ובהנהגה ובמסורת ק"ק תימן, עליה השיב דבר דבור על אופניו, כיד ה' הטובה עליו, כששכל הציבור יושבים מאזינים ומתענגים על דברי התורה הקולחים, הבהירים והמשמחים.

בשבת בשחרית התפלל מרן שליט"א בבית המדרש 'בית הלוי' שברחוב אהלי יוסף שבראשות הרה"ג שלום הלוי שליט"א, כשלאחר התפילה מסר שיעור קצר ברמב"ם כמנהג המקום.

ביום השבת בשעה 3:00 אחה"צ צבאו המוני שוחרי התורה על דלתות בית המדרש 'יד יחיאל יונה', לשיעורו של מרן שליט"א בגדרי מצוות זכירת מחיית עמלק, לאחר מכן ביאר מרן שליט"א ענין תמוה בדברי חז"ל אודות חטא העגל. כשבסיום השיעור במשך כעשרים דק' נערכו שאלות ותשובות מהציבור.

לתפילת מנחה הוצא ספר התורה העתיק שבבית הכנסת שנכתב על גויל לבית מדרשו של מוהר"ר שלום אלשיך זלה"ה ראב"ד ק"ק תימן בירושת"ו (נלב"ע בשנת התש"ד), ובו עלה מרן שליט"א לקרוא עליית שלישי כשכל הקהל עומדים על רגליהם לכבוד התורה וחכמיה.

לאחר מכן ליוו עשרות בחורי הישיבות עמלי התורה שבירושלים את מרן שליט"א לביתו של ידידינו הרה"ג עזריאל צדוק שליט"א שם נערכה סעודה שלישית ברוב עם, במהלכה נשא מרן שליט"א דברי חיזוק והתעוררות, על עומק השגחת השי"ת. בדבריו עמד גם על פריחת עולם התורה בזמנינו ובמיוחד בין בני עדתנו, ועל חשיבות שמירת מסורת ק"ק תימן, ודקדוקיה. ובסופה האציל מברכותיו לכלל המשתתפים ולידידינו המארח שליט"א המוסר נפשו ממש למען בחורי החמד עמלי התורה, ומתמסר במיוחד להשיב עטרת אבות לתפארתה בהדרתה ובטהרתה, אשריו ואשרי חלקו.

במוצאי שבת קודם שיעורו של מרן שליט"א שנמסר השבוע באופן חריג, בבית המדרש 'בית הלוי', הגיע מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה שליט"א לשאת דברי חיזוק והתעוררות על חשיבות ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה. ולאחר מכן נמסר השיעור השבועי של מרן שליט"א, בהשתתפות הרה"ג שלום הלוי שליט"א רב ביהמ"ד והרה"ג ירון כהן שליט"א אב"ד ירושלים. בדבריו בירך מרן שליט"א גם את חבר מועצת העיר הרב יוסף חיים מועלם הי"ו מתנועת ש"ס בראשות הרב צביקה כהן הי"ו, שהשתתף בשיעור, על התמיכה והסיוע שמגישה התנועה לפעילות ק"ק תימן בעיה"ק. ובסיומו הנעימו המשוררים הרב אביחי סיאני והרב אהוד עטרי שליט"א בשירת קודש כמסורת ק"ק תימן יע"א. לאחר מכן עמדו כל הקהל לאמירת 'ויושע' בפתיחת ההיכל, להצלת עם ישראל מאויבנו המבקשים לכלותינו, השי"ת יצילנו מידם.

המוני יקירי קרתא דשופריא, התענגו בשבת זו על רוב טובה, והתפזרו לבתיהם מלאי מטען רוחני של תורה קדושה ומסורת טהורה הנוסכת בהם כח ועוז לעבודת ה' ולקראת ימי הפורים הקדושים הבאים לקראתנו לשלום.

קרדיט צילום: אביב ונה, יעקב לוי. א.צ. בנתיבות מהרי"ץ